“ออกแบบคลินิก” มากกว่าความปลอดภัย คือความสบายใจ ในมิติใหม่