6 ตําแหน่งในบริษัท ที่สำคัญ และ มีบทบาทต่อ โครงสร้างองค์กร