6 ตําแหน่งในบริษัท ที่สำคัญมีบทบาทต่อ โครงสร้างองค์กร